Општине Кучево расписала је конкурс за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Максимална вредност повраћаја средстава износи 195.000 динара за подизање пластеника минималне прихватљиве површине 6×15 метара, односно 90м2.

Општи критеријуми које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска средства предвиђена овом мером су: да је подносилац захтева уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, да се налази у активном статусу са производњом на територији општине Кучево, да нема неизмирене доспеле обавезе према општини из претходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди које је општина финансирала односно суфинансирала, да нема неизмирене доспеле пореске обавезе према општини, да није поднео захтев за исто улагање у другим јавним фондовима да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу да на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке инвестиције.

Корисници подстицаја су обавезни да током периода од три године достављају годишњи извештај управљања пластеником Комисији за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево, у периоду од 01. јануара до 31. јануара у години у којој се подноси извештај за претходну годину. У предметном извештају корисници подстицаја треба да наведу које су културе у ком периоду биле засађене, као и процењену количину приноса.

Образац захтева за подстицајна средства се преузима у канцеларији број 11, Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Кучево. Последњи дан за предају захтева са пратећом документацијом  је 26.08.2022.године.

Share.

Comments are closed.

Skip to content