На седници локалног парламента у Жагубици којом је председавала Оливера Пауљескић, одборници су разматрали десет тачака дневног реда, а најпре су једногласно усвојили први овогодишњи ребаланс буџета. Према речима председнице Скупштине општине ребаланс је настао као последица усаглашавања прихода и расхода и расподеле неутрошених средстава из претходне године.

-Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци након овог ребаланса износе 670.442.855 динара. Буџет је у односу на првобитну одлуку увећан у извору 07- трансфери од других нивоа власти, јер су од Министарства спорта одобрена средстава у износу од 9,5 милиона динара за реконструкцију и завршетак објекта балон хале у оквиру Спортског центра „Извор“ у Жагубици. Такође, увећан је и извор 13 – пренета неутрошена средстава из претходне године за износ од 7.019.000 динара, који је остао на рачуну буџета 31. децембра 2022. године. Та средства су распоређена на расходној страни и то: 3,6 милиона динара за увећање субвенције у пољопривреди, 3 милиона динара за енергетску ефикасност, док је на позицији јавне расвете преусмерено 419.000 динара, казала је Оливера Пауљескић.

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић, Десанка Цојкић

У наставку седници одборници су дали зелено светло на одлуку о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини  општине Жагубица. Службеност се успоставља ради изградње надземних и подземних линијских инфраструктурних објеката, односно  обезбеђења пролаза преко површина јавне намене и непокретности у јавној својини општине Жагубица, а које су као такве уписане као јавна својина општине код надлежног катастра непокретности.

Дата је сагласност на програме путне инфраструктуре, локалног развоја и просторног планирања и комуналне делатности Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2023. годину. У оквиру путне инфраструктуре за програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре биће издвојено 58,3 милиона динара и то: за зимско одржавање локалних путева и улица као и набавку материјала за потребе зимске службе 4 милиона динара, превоз материјала за одржавање путева и потребе зимске службе 600.000 динара, услуге по уговору 5,5 милиона, трошкове вођења надзора и геодетска снимања из области нискоградње 1,5 милиона, редовно летње одржавање локалних путева и улица (крпљење ударних рупа и пресвлачење мањих деоница), радове на асфалтирању појединих улица, поправку  атарских, пољских, шумских путева по насељима 45 милиона динара, набавку материјала за потребе зимске службе 1,2 милиона и за учешће у асфалтирању улица предвиђено је 500.000 динара. Такође, обезбеђена су средства у износу од 2,9 милиона динара за побољшање безбедности у саобраћају, а тичу се израде пројектно – техничке документације за техничко регулисање саобраћаја, набавку ауто седишта, вертикалне саобраћајне сигнализације, флајера и пропагандног материјала за децу предшколског узраста и опреме за потребе Полицијске станице у Жагубици.

За активности у оквиру програма – локални развој и просторно планирање биће издвојено 11.460.000 динара и то: за израду пројектно техничке документације у области нискоградње и високоградње 4.420.000 динара, израду пројеката за потребе буџетских корисника 390.000 динара, израду, припрему и координацију пројеката за аплицирање на конкурсима код надлежних министарстава, фондова и установа 250.000 динара, управљање и организацију инвестиционих активности за потребе Општинске управе 300.000 динара, озакоњење нелегалних објеката у јавној својини и комуналних објеката милион динара, израду и развој ГИС-а 3,6 милиона динара, геодетско снимање профила 1,2 милиона динара и вођење стручног надзора над извођењем радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње 300.000 динара.

У оквиру програма комуналне делатности предвиђено је 1.620.000 динара за одржавање јавних зелених површина и 3.950.000 динара за одржавање чистоће на површинама јавне намене. За израду годишњег плана и програма уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина опредељено је 50.000 динара, надзор над пословима одржавања и чишћења јавних површина 370.000 динара, израду оперативног плана одбране од поплава и рад у Штабу за вандредне ситуације и стручно – опертивним комисијама 180.000 динара, годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава 60.000 динара, надзор и координацију послова на завршетку започетих инвестиционих пројеката у области хидротехничке инфраструктуре 110.000 динара и активности на извршењу налога комуналне инспекције и Општине 60.000 динара.

Усвојена је одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине за 2022. годину, извештај о раду за прошлу годину и годишњи план рада Штаба за ванредне  ситуације за 2023. годину. Такође, дата је сагласност на посебан програм коришћења субвенција из буџета Општине за 2023. годину. Он подразумева издвајање 4 милиона динара за рад Канцеларије за пољопривреду.

Седници су присуствовали заменик председника Општине Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић, руководилац Одељења за привреду и економски развој Радиша Милошевић и начелница Одељења за финансије и буџет Тања Милошевић.

                                                                                                           Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content